Algemene voorwaarden

 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Spectaculis Nederland, hierna te noemen :"Verkoper", aan of met een derde, hierna te noemen "Koper".

1.2 Een algemene verwijzing door Koper naar andere algemene voorwaarden leidt niet tot toepasselijkheid daarvan. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarde van Koper wordt door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 Afspraken in strijd met of in aanvulling op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover deze door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd en dan slechts voor de desbetreffende transactie.

 1. Aanbieding

2.1 Algemene aanbiedingen of (prijs)opgaven van Verkoper in catalogi, brochures etc. zijn niet bindend. Een individuele prijsopgave aan de Koper bindt Verkoper uitsluitend indien deze schriftelijk is gedaan en indien de Koper deze voor afloop van de daarin genoemde expiratiedatum schriftelijk aanvaardt. Aanbiedingen van Verkoper zijn steeds vrijblijvend en kunnen slechts zonder afwijkingen worden aanvaard.

2.2 Een overeenkomst tussen Koper en Verkoper komt slechts tot stand indien en voor zover Verkoper een opdracht van Koper schriftelijk aanvaardt of door Verkoper uitvoering aan een opdracht wordt gegeven, tenzij Koper met andere middelen bewijst dat Verkoper de opdracht van Koper onverkort en onvoorwaardelijk heeft aanvaard. Verkoper heeft het recht bestellingen niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

 1. Prijzen

3.1 De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere door de overheid opgelegde heffingen en inclusief de normale verpakkingskosten.

3.2 Prijzen van individuele aanbiedingen zijn uitsluitend bindend voor deze individuele aanbiedingen.

3.3 Voor reparatiewerkzaamheden anders dan die bedoeld in art. 7, zijn de op het moment van afgifte van de zaken geldende reparatietarieven (betreffende arbeid en materiaal) verschuldigd. Indien reparatie niet mogelijk is ofwel op verzoek van Koper niet wordt uitgevoerd, zijn onderzoek- en administratiekosten verschuldigd.

3.4 Tenzij anders is overeengekomen zijn speciale verpakkingen of verpakkingen op voorschrift van Koper voor rekening van Koper.

3.5 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer een of meer van de volgende omstandigheden zich na het sluiten van de overeenkomst voordoen: stijging van de kosten van materialen, halffabricaten of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, stijging van verzendkosten, van lonen, van werkgeverslasten en sociale verzekeringen, van de met andere arbeidsvoorwaarden gemoeide kosten, invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen, energie of reststoffen, een aanzienlijke wijziging in valutaverhoudingen of, in het algemeen, omstandigheden die met een en ander vergelijkbaar zijn.

3.6 Indien Koper een buiten Nederland gevestigde ondernemer is en de zaken moeten worden geëxporteerd uit Nederland (in het kader van een intracommunautaire levering of andere buitenlandse levering), staat Koper er voor in dat hij in het desbetreffende land op deugdelijke wijze is geregistreerd voor de omzetbelasting die van toepassing is. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vrijwaart Koper Verkoper voor schade als gevolg van facturen die ten onrechte zijn gebaseerd op een nultarief.

3.7 Ondanks de grote zorgvuldigheid waarmede catalogi en andere mailuitingen zijn samengesteld kan Verkoper voor onjuiste gegevens of prijzen geen aansprakelijkheid aanvaarden. Koper kan hieraan geen verplichtingen van Verkoper ontlenen.

3.8 Voor drukwerk geldt dat extra bewerkelijke tekst, onduidelijke kopij, onduidelijke schetsen, tekeningen of modellen, ondeugdelijke informatiedragers, ondeugdelijke computerprogrammatuur of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de Koper aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door Koper die Verkoper tot meer werkzaamheden of kosten noodzaakt dan deze bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, grond zijn voor verhoging van de overeengekomen prijs. Ook buitengewone of in redelijkheid onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de te verwerken materialen en producten zijn grond tot verhoging van de overeengekomen prijs.

3.9 Verkoper is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen respectievelijk gehouden de prijs te verlagen indien de opdrachtgever wijziging in de oorspronkelijk overeengekomen specificaties aanbrengt, daaronder begrepen auteurscorrecties of gewijzigde instructies na de ontvangst van werktekeningen, modellen en van zet-, druk- en andere proeven. Verkoper zal binnen de grenzen van het redelijke aan deze wijzigingen meewerken, indien de inhoud van de door hem te verrichten prestatie althans niet wezenlijk van de oorspronkelijk overeengekomen prestatie afwijkt.

 1. Levering/Uitvoering

4.1 Het risico van de zaken gaat over op Koper op het moment dat de zaken op het door hem opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

4.2 Verkoper behoudt zich het recht voor bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren evenals tot meer of minderlevering van 10% op speciale bestelling vervaardigde goederen.

4.3 Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, maar als een indicatieve strekking, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen,. De verkoper, is ook bij een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de koper hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld.

4.4 De binding van de Verkoper aan een overeengekomen uiterste termijn vervalt als Koper wijziging in de specificaties van bijvoorbeeld drukwerk wenst of als Koper niet onverwijld antwoord geeft op vragen Verkoper. Verkoper is dan, onverlet de hem krachtens de wet toekomende rechten, bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten.

4.5 Koper draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Koper niet tijdig of niet volledig doorgegeven specificaties of andere mededelingen die mondeling dan wel door middel van enig technisch middel zoals de telefoon, fax en soortgelijke transmissiemedia zijn overgebracht door een door Koper daartoe aangewezen persoon.

4.6 Verzendkosten en de condities voor portvrije levering staan vermeld op onze website www.spectaculis.nl. Voor leveringen buiten Europa zijn de verzendkosten voor rekening van Koper. Het aannemen van zaken door Koper van de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeerden op het moment van aflevering, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

4.7 Koper is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Indien Koper de door Verkoper af te leveren zaken niet in ontvangst neemt, worden de zaken voor zijn rekening en risico retour gezonden. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht Koper voor een eventueel verlies aansprakelijk te houden. Koper is te allen tijde gehouden om de door Verkoper gemaakte (extra) verzend- en administratiekosten te vergoeden.

4.8 Indien op verzoek van Koper de levering wordt uitgesteld of bespoedigd, dan is Koper gehouden tot vergoeding van de hiermee gepaard gaande kosten.

4.9 De leverancier is niet belast met het opslaan van de te leveren zaken, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien opslag plaatsvindt, geschiedt dit voor rekening en risico van de koper.

 1. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Verkoper behoudt zich het eigendom voor van alle aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, tot de volledige voldoening van de tegenprestatie door Koper aan Verkoper verschuldigd voor de desbetreffende zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens verrichtte of te verrichten werkzaamheden, evenals tot volledige voldoening van vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.

5.2 Alle door Verkoper vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabricaten en hulpmiddelen en vooral zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macromontages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stansmessen en -vormen, folie preegvormen, stempelplaten en randapparatuur blijven het eigendom van Verkoper, ook als deze als aparte post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld. Indien Verkoper en Koper overeenkomen dat deze zaken door Verkoper zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat de Verkoper instaat voor geschiktheid tot herhaald gebruik. Tevens blijft Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door hem bij nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken. Voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere rechten voor Verkoper bestaat, mogen zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen niet zonder Verkopers schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.

5.3 De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch kunnen niet strekken tot zekerheid, in welke vorm dan ook (verpanding daaronder begrepen) van vorderingen van derden.

5.4 Koper verplicht zich op eerste verzoek van Verkoper op alle vorderingen op derden, ten gevolge van de levering aan die derden van zaken, waarop het onder 7.1 vermelde eigendomsvoorbehoud rust, een stil pandrecht te vestigen en alle daartoe vereiste handelingen te verrichten. Eventueel daaraan verbonden kosten zijn voor rekening van Koper.

5.5 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Verkoper geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, inclusief de vervaardigde tekeningen en berekeningen en de daarmee verband houdende informatie, gegevens en knowhow, (blijven) berusten bij Verkoper. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper, is Koper niet gerechtigd tot openbaarmaking, verveelvoudiging, bewerking of wat dies meer zij, hiervan over te gaan.

5.6 Onverminderd het in art. 7.5. gestelde, is Koper niet gerechtigd de merken, alsmede de type- of identificatienummers of -tekens, die op de door Verkoper geleverde zaken, inclusief de verpakking, zijn aangebracht, te verwijderen, te beschadigen en/of te wijzigen.

 1. Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.

6.2 Koper is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de wet gerechtigd is.

6.3 Verkoper zal de facturen digitaal/ elektronisch verstrekken via de e-mail. Indien Koper de factuur via de post wilt ontvangen, is Verkoper gerechtigd om daar kosten voor in rekening te brengen.

6.4 Tenzij anders overeengekomen, betaalt Koper aan Verkoper het factuurbedrag betreffende geleverde zaken en diensten binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen.

6.5 De Verkoper is gerechtigd bij een overeengekomen aflevering in gedeelten, na aflevering van het eerste gedeelte, naast de betaling van dit gedeelte tevens de betaling te vragen van de voor de gehele levering gemaakte kosten zoals die van bijvoorbeeld zetwerk, litho’s en proeven.

6.6 Indien Verkoper aan Koper kortingen heeft toegekend, is Koper gerechtigd deze kortingsbedragen in mindering te doen strekken op de prijs, tenzij betalingen niet-tijdig plaatsvinden.

6.7 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Koper zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is in verzuim en is hij vanaf de vervaldag de wettelijke rente verschuldigd. Verkoper is bevoegd een twaalfde deel van deze rente in rekening te brengen over elke maand of gedeelte van een maand waarin de Koper zijn verplichting tot betaling niet volledig is nagekomen. Tevens heeft Verkoper dan het recht aan Koper alle eventueel door Verkoper te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso-)kosten in rekening te brengen. De buitengerechtelijk kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,00.

6.8 Door Koper gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van die vorderingen die Verkoper op Koper mocht hebben ten aanzien waarvan Verkoper geen eigendomsvoorbehoud heeft gemaakt, vervolgens ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte ter voldoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, een en ander zelfs al vermeldt Koper dat de voldoening betrekking heeft op een bepaalde vordering of factuur.

6.9 Indien Koper een betalingstermijn overschrijdt, heeft Verkoper het recht bij volgende leveringen vooruitbetaling te verlangen.

6.10 Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.

 1. Retournering/Reclamering

7.1 Koper is gerechtigd de door Verkoper aan hem geleverde zaken binnen veertien dagen na ontvangst hiervan te retourneren. Koper heeft geen recht op retournering indien de desbetreffende zaken niet tot het standaardassortiment van Verkoper (zoals opgenomen in de bij ontvangst geldende catalogus) behoren of indien retournering, op welke wijze dan ook, is uitgesloten. Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voor zover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd. Op verzoek van Koper kan Verkoper de te retourneren goederen ophalen op de plaats waar deze door Verkoper zijn afgeleverd. Verkoper is gerechtigd de kosten van het transport aan Koper door te berekenen.

7.2 Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden ter zake van ontbrekende of niet bestelde zaken evenals ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 14 dagen na ontvangst van de zaken door Koper. Na het verstrijken van deze termijn wordt Koper geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en aanvaard. De levering geldt in elk geval als deugdelijk indien de Koper het geleverde of een gedeelte ervan in gebruik heeft genomen, aan derden heeft geleverd. In geval van ontbrekende of niet bestelde goederen dient Koper de vrachtbrief c.q. de paklijst, waarop de manco's zijn aangegeven, bij bovenbedoelde brief te voegen. In geval van uiterlijk waarneembare gebreken van zaken heeft Verkoper de keuze de betreffende zaken te vervangen, te repareren dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voor zover hij met de terugzending tevoren heeft ingestemd.

7.3 Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.

7.4 Geringe, in de handel gebruikelijke of technische niet te vermijden afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, maat of afwerking, kunnen geen grond voor reclamering opleveren.

7.5 Reclamering van Koper op grond van dit artikel, laat zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.

 1. Garantie

8.1 Met inachtneming van het in dit artikel bepaalde staat Verkoper ervoor in dat de door hem geleverde zaken vrij zijn van fabricage- of materiaalfouten. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper.

8.2 De garantietermijn beloopt, tenzij anders overeengekomen, twaalf maanden, vanaf de dag van levering aan Koper.

8.3 Met betrekking tot door Verkoper te verrichten reparatiewerkzaamheden garandeert Verkoper dat de desbetreffende werkzaamheden naar beste vermogen worden verricht.

8.4 Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.

8.5 Verzending van zaken ten aanzien waarvan een beroep op de garantie wordt gedaan vindt plaats voor rekening en risico van Koper en na voorafgaand overleg met Verkoper.

8.6 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden, ofwel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

 - het niet in acht nemen van de aanwijzingen in de gebruikershandleiding en de montagevoorschriften;

 -normale slijtage;Niet toerekenbare tekortkoming

 

 -reparatie of andere werkzaamheden aan de zaken verricht door derden, Koper daaronder begrepen;

 -gebruik voor andere dan normale gebruiksdoeleinden;

 -gebruik in een agressieve omgeving;

 -ieder van buiten afkomend onheil;

 -beschadigingen aan het exterieur van het geleverde.

8.7 Indien Koper niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de met Verkoper gesloten overeenkomst(en), dan is Verkoper niet tot garantie gehouden.

 1. Aansprakelijkheid

09.1 Onverminderd het bepaalde in art. 9 of 10 is Verkoper slechts aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door Verkoper aan Koper geleverde zaken of ten behoeve van Koper verrichte diensten ofwel door tekortkomingen in de uitvoering van de met Koper gesloten overeenkomsten tot ten hoogste de koopprijs van de desbetreffende zaak, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Verkoper. De aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van de verzekeraar van Verkoper.

09.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat of nadat Koper de vervaardigde zaken in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade.

09.3 Indien Verkoper ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de overeenkomst met de Koper c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Koper hem ter zake volledig vrijwaren en zal de Verkoper alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.

 1. Niet toerekenbare tekortkoming

10.1 Tekortkomingen van de leverancier in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten door derden, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan de leverancier toe te rekenen en geven de Koper geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

10.2 In geval van niet toerekenbare tekortkoming heeft Verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de situatie waarin het niet toerekenbaar tekort komt voortduurt, ofwel, indien de niet toerekenbare tekortkoming een maand heeft voortgeduurd, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden, zonder dat hij deswege tot schadevergoeding gehouden zal zijn.

11.Ontbinding/Annulering

11.1 Koper is gerechtigd een overeenkomst te annuleren voordat Verkoper met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen mits hij de hierdoor voor Verkoper ontstane schade vergoedt. Onder deze schade worden begrepen de door verkoper geleden verliezen en gederfde winst en in elk geval de kosten die door Verkoper reeds ter voorbereiding zijn gemaakt, waaronder die van gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen diensten en opslag.

11.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Koper, juridische fusie van Koper, of in geval een substantieel deel van de zeggenschap bij Koper zich wijzigt, zullen alle overeenkomsten met Koper van rechtswege zijn ontbonden, tenzij Verkoper Koper binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval Verkoper zonder ingebrekestelling gerechtigd is:

-de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

-al zijn eventuele verplichtingen ten opzichte van Koper op te schorten;

Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.3 Indien Koper niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is Koper in verzuim en is Verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling:

-de uitvoering van die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of

-die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden;

-Een en ander onverminderd Verkopers andere rechten onder welke overeenkomst met Koper dan ook en zonder dat Verkoper tot enige schadevergoeding is gehouden.

11.4 In geval zich een gebeurtenis voordoet zoals bedoeld in lid 1 of lid 2 zijn respectievelijk alle vorderingen van Verkoper op Koper en de bedoelde vorderingen uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is Verkoper gerechtigd de betreffende zaken terug te nemen. In dat geval zullen Verkoper en haar gemachtigde (en) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van Koper te betreden teneinde de zaken in bezit te nemen.

11.5 De toepasselijkheid van artikel 6:278 BW is nadrukkelijk uitgesloten indien Verkoper enige overeenkomst met Koper ontbindt of anderszins een aanzet tot ongedaan making geeft als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BW.

 1. Toepasselijk recht

12.1 Op alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle geschillen die daaruit mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, is Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen betrekking hebbend op deze voorwaarden of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden berecht door de Nederlandse Rechter.

 1. Gedeeltelijke ongeldigheid

13.1 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden (ver)nietig(d) zouden zijn of worden, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling zullen Koper en Verkoper gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, die niet aan vernietiging blootstaat.

Lelystad, april 2023